Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ hèn nhát
    kẻ ném đá giấu tay

    * Các từ tương tự:
    dastardliness, dastardly