Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dastardliness /'dæstədlinis/  

  • Danh từ
    sự hèn nhát
    hành động đê tiện, hành động ném đá giấu tay