Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arse-hole /'ɑ:shəʊl/  

  • Danh từ
    (Mỹ ass-hole)
    hậu môn