Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vô nghĩa; ngớ ngẩn
  an inane remark
  một nhận xét ngớ ngẩn

  * Các từ tương tự:
  inanely