Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] vô nghĩa, [một cách] ngớ ngẫn