Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vỏ bọc, lớp áo
    wrapped in rubber casing
    có vỏ bọc cao su