Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

envelope /'envələʊp/  /'ɒnvələʊp/

  • Danh từ
    bao bì; phong bì
    giấy viết thư và phong bì

    * Các từ tương tự:
    envelope delay, envelope delay distortion, envelope detector, enveloper