Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) sự trì hoãn đường bao

    * Các từ tương tự:
    envelope delay distortion