Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

envelope delay distortion   

  • (Kỹ thuật) biến dạng trì hoãn đường bao