Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Liên từ
  để khỏi; để không
  he ran away lest he should be seen
  nó bỏ chạy để người ta khỏi trông thấy
  [e] rằng, [sợ] rằng (dùng sau fear, be afraid, be anxious…)
  she was afraid lest he might drown
  chị ta sợ rằng nó có thể bị chết trôi