Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giấy gói (kẹo); tờ bạc (sách…)
    xin vui lòng bỏ các giấy kẹo vào thùng rác