Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thùng (đựng chai, bát… để chuyên chở)
  cái sọt
  (lóng, đùa) xe ô tô nát
  (cũ, từ dùng trong không quân) máy bay
  Động từ
  đóng vào thùng
  đóng một cỗ máy vào thùng

  * Các từ tương tự:
  crater, crater lake, crateriform, craterlet