Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hình miệng núi lửa