Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crater lake /,kreitə'leik/  

  • Danh từ
    hồ miệng núi lửa (hồ hình thành ở miệng một núi lửa đã tắt)