Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    miệng núi lửa
    hố (do bom, đạn đại bác tạo ra)

    * Các từ tương tự:
    crater lake, crateriform, craterlet