Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untoward /,ʌntə'wɔ:d/  /ʌn'tɔ:rd/

 • Tính từ
  bất lợi; không may; bất tiện
  untoward developments
  những dự phát triển bất lợi
  I'll come if nothing untoward happens
  tôi sẽ đến nếu không có gì bất tiện (trở ngại) xảy ra

  * Các từ tương tự:
  untowardly, untowardness