Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] thận trọng; [một cách] rón rén
    Tính từ
    thận trọng, rón rén