Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] cẩn thận, [một cách] thận trọng, [một cách] cảnh giác