Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

circumspectly /,sɜ:kəm'spektli/  

  • Phó từ
    [một cách] thận trọng