Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ướm, thử
  make a tentative suggestion
  đưa ra một gởi ý ướm thử

  * Các từ tương tự:
  tentatively, tentativeness