Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tentatively /'tentətivli/  

  • Phó từ
    [theo kiểu cách] thăm dò ướm thử