Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

guardedly /'gɑ:didli/  

  • Phó từ
    [một cách] thận trọng