Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

watchfully /'wɒt∫fəli/  

  • Phó từ
    [một cách] cảnh giác