Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

charily /'t∫eərili/  

  • Phó từ
    [một cách] cẩn thận, [một cách] thận trọng
    [một cách] dè xẻn