Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] xinh xắn;[một cách] thanh nhã
    [một cách] sành ăn
    [một cách] ngon lành