Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squeamishly /'skwi:mi∫li/  

  • Phó từ
    [một cách] dễ xúc động, [một cách] dễ bị chạm lòng
    [một cách] quá câu nệ