Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

associate /ə'səʊ∫iət/