Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

associate degree /ə'səʊ∫iət di'gri:/  

  • chứng chỉ đại học sơ cấp (do các trường đại học sơ cấp Mỹ cấp sau 2 năm học)