Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fellow-worker /'felou'wə:kə/  

  • Danh từ
    bạn cùng nghề, bạn đồng nghiệp
    người cộng tác