Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

associated decimal number   

  • (kỹ thuật)
    số thập phân kết hợp