Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  be a affiliated to (with)
  là một thành viên của, là một chi nhánh của; kết liền với
  học viện là một chi nhánh của trường đại học
  Danh từ
  người kết liên; tổ chức kết liên