Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  cáu kỉnh, gắt gỏng
  a surly person
  người cáu kỉnh, người gắt gỏng
  a surly refusal
  sự từ chối cáu kỉnh