Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cục cằn; cau có
  sụt giá chứng khoán
  a bearish market
  thị trường sụt giá chứng khoán

  * Các từ tương tự:
  bearishness