Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    xếp hạng; phân hạng; xếp loại
    chọn lọc
    bị chia độ; (đại số) bị phân bậc
    double g. (đại số) phân bậc kép