Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nổ, dễ nổ
  explosive materials
  những chất liệu dễ nổ
  dễ bùng nổ
  politics can be an explosive subject
  chính trị là một đề tài dễ bùng nổ
  an explosive temper
  tính khí nóng nảy
  Danh từ
  chất nổ
  dynamite is an explosive
  đinamit là một chất nổ

  * Các từ tương tự:
  Explosive cycle, explosively, explosiveness