Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

explosively /ik'spləʊsivli/  

  • Phó từ
    [có khả năng] nổ tung