Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

explosiveness /iks'plousivnis/  

  • Danh từ
    tính chất gây nổ, tính chất dễ nổ, tính chất dễ bùng nổ ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))