Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Chu kỳ bùng nổ
    Là chu kỳ đặc trưng bởi việc biên độ tăng theo hàm mũ, ví dụ, qua thời gian. Nó được xem như chu kỳ phân kỳ