Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  dùng làm vật hy sinh, đem hy sinh
  đối xử tàn nhẫn
  lừa, bịp

  * Các từ tương tự:
  victimize, victimise, victimizer