Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outfox /,aʊtfɒks/  

  • Động từ
    (khẩu ngữ) nhờ láu cá mà lợi thế hơn (ai)
    nó luôn luôn nhờ láu cá mà thắng cờ đối thủ