Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    khôn hơn, ranh hơn, láu hơn
    chúng tôi ranh hơn chúng nó và đã đến đấy trước tiên vì đã đi theo một con đường ngắn hơn