Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  ướt sũng
  soaked in something: thấm đẫm; đầy những
  this house is soaked in memories
  ngôi nhà này đầy những kỷ niệm