Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  /daʊs/
  (như douse)
  cho vào nước
  xem douse
  Động từ
  /daʊz/
  (+ for)
  dò tìm mạch nước; dò tìm mạch mỏ

  * Các từ tương tự:
  dowser