Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người dò mạch nước, người dò mạch mỏ (bằng que thăm dò)