Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái ép lấy nước (quả, thịt, rau...)