Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kỹ năng tuyệt vời; sự thành thạo cao độ
    we had to admire his prowess as an oarsman (his rowing prowess)
    chúng ta phải khâm phục tài chèo thuyền tuyệt vời của anh ta