Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gallantry /'gæləntri/  

  • Danh từ
    lòng cũng cảm
    Thái độ lịch sự với phụ nữ