Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

produce /prə'dju:s/  /prə'du:s/