Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

producer gas /producer gas/  

  • Danh từ
    hơi than, khí than