Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Producer's co-operatives   

  • (Kinh tế) Các hợp tác xã của nhà sản xuất
    Sự hợp nhất của các doanh nghiệp riêng biệt để cố gắng cung cấp sản phẩm chung của chúng, mặc dù có biến động trong sản xuất